Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής
1 min read

Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής

Η παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής αποτελεί ένα ποινικό αδίκημα και επιβάλλονται κυρώσεις που περιλαμβάνουν φυλάκιση διάστημα έως ένα έτος ή χρηματική ποινή.

Για να αποδοθεί ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης διατροφής, πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Υποχρέωση διατροφής: Αυτή η υποχρέωση μπορεί να προκύπτει από νόμιμες σχέσεις όπως η γονεϊκή μέριμνα, ο γάμος ή η συγγένεια.
  2. Αθέτηση της υποχρέωσης: Η υποχρέωση διατροφής πρέπει να έχει παραβιαστεί, δηλαδή ο υπόχρεος πρέπει να έχει αρνηθεί ή παραλείψει να καταβάλει τη διατροφή που οφείλει.
  3. Υπαγωγή της υποχρέωσης διατροφής σε εκτελεστό τίτλο: Η υποχρέωση διατροφής πρέπει να έχει αναγνωριστεί με εκτελεστό τίτλο, τουλάχιστον προσωρινά.

Η παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής μπορεί να συμβεί ακόμη και με τη μη καταβολή μέρους της διατροφής ή με καθυστέρηση στην καταβολή της. Η ποινική δίωξη για αυτό το αδίκημα είναι κατ’ έγκληση, δηλαδή ξεκινά όταν κάποιος καταθέσει καταγγελία και όχι αυτόματα.

Ο δικαιούχος της διατροφής μπορεί να απαιτήσει την πληρωμή αυτής μέσω της δικαστικής οδού, και εάν ο υπόχρεος δεν συμμορφώνεται, μπορεί να αιτηθεί την αναγκαστική εκτέλεση της δικαστικής απόφασης.

Πέρα από την ποινική δίωξη, ο δικαιούχος της διατροφής μπορεί να αξιώσει αποζημίωση για την ψυχολογική βλάβη που υπέστη λόγω της έλλειψης διατροφής.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία μέσω της διαμεσολάβησης, το δικαστήριο μπορεί να αναλάβει την υπόθεση. Σε αυτήν την περίπτωση, το δικαστήριο μπορεί να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα εξής:

  1. Τον τρόπο με τον οποίο θα κατανέμει τη γονική μέριμνα μεταξύ των γονέων.
  2. Την καθορισμό της διαχείρισης των ιδιωτικών θεμάτων που αφορούν το παιδί.
  3. Την απόφαση σχετικά με τη μετακίνηση του παιδιού, εάν αυτή επηρεάζει το δικαίωμα επικοινωνίας με τον άλλο γονέα.

Συνεπώς, οι γονείς πρέπει να συνεργάζονται ακόμα και όταν η επιμέλεια ανατίθεται σε έναν από τους γονείς. Πρέπει να επιτυγχάνουν συμφωνία σε θέματα όπως το όνομα του παιδιού, το θρήσκευμα, θέματα υγείας, εκπαίδευση και τον τόπο διαμονής του παιδιού όταν αυτό επηρεάζει την επικοινωνία με τον άλλο γονέα.

Γονική Φροντίδα:

Σε περίπτωση που η μητέρα αναλαμβάνει την επιμέλεια του παιδιού, ο πατέρας διατηρεί το δικαίωμα γονικής φροντίδας για το παιδί. Αυτό σημαίνει ότι ο πατέρας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας του παιδιού και να τον εκπροσωπεί σε νομικές υποθέσεις που αφορούν το παιδί.

Δικαίωμα της Επικοινωνίας:

Επιπλέον, όταν η επιμέλεια του παιδιού ανατίθεται στη μητέρα, ο πατέρας έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί με το παιδί του. Αυτό το δικαίωμα συμβάλλει στη διατήρηση του συναισθηματικού δεσμού μεταξύ γονέα και παιδιού. Ο χρόνος επικοινωνίας καθορίζεται από το δικαστήριο, αλλά συνήθως αντιστοιχεί σε ένα τρίτο του συνολικού χρόνου, εκτός αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι για διαφορετική ρύθμιση. Η μητέρα πρέπει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα. Συζητήστε με δικηγόρο για την δική σας υπόθεση. Ιδανικά να έχει ειδίκευση στο Οικογενειακό δίκαιο.

Αυτές οι αποφάσεις διασφαλίζουν ότι το συμφέρον του παιδιού παραμένει στο επίκεντρο και ότι και οι δύο γονείς έχουν τον αναγκαίο ρόλο και δικαιώματα στη ζωή του παιδιού τους.

Εν κατακλείδι, η παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής είναι ένα σοβαρό θέμα, και οι συνέπειές της επιβάλλονται όταν υπάρχουν αδικαιολόγητες παραβιάσεις των νόμων περί διατροφής. Σημειώνεται ότι η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των δικαιούχων διατροφής είναι κεντρική αξία του νομικού συστήματος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *